Giám định hàng xá

Đối tượng giám định
 • Nông sản
 • Phân bón hàng xá
 • Nguyên liệu thức ăn gia súc
 • Than đá, than cốc
 • Quặng
 • Cát
 • Muối công nghiệp
 • Các loại hàng hóa khác
Các loại hình giám định
 • Giám định tình trạng, số lượng hàng hóa trước khi xuất hàng
 • Giám định mớn nước để xác định khối lượng hàng hóa xếp hoặc dỡ từ tàu
 • Giám định tình trạng hàng hóa trước khi dỡ hàng từ tàu và lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng theo hợp đồng thương mại/ quản lý nhà nước
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Dịch vụ ngăn ngừa và đề phòng hạn chế tổn thất trong quá trình xếp dỡ hàng hóa
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, GAFTA, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình ảnh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan