GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG TRƯỚC/ SAU KHI THUÊ TÀU

Đối tượng giám định
 • Giám định theo yêu cầu của chủ tàu
 • Giám định theo yêu cầu của người thuê tàu
 • Giám định theo yêu cầu của người khai thác tàu
 • và các yêu cầu khác
Các loại hình giám định
 • Xác nhận tình trạng chung của tàu trước khi thuê tàu
 • Xác nhận hầm hàng phù hợp để xếp hàng hóa đã được chỉ định
 • Kiểm tra các chứng từ và giấy chứng nhận
 • Xác nhận số lượng nhiên liệu trên tàu
 • Xác nhận tình trạng vệ sinh của không gian chứa hàng
 • Giám định tổn thất thân tàu hoặc không gian chứa hàng
 • Tại thời điểm trả tàu, xác định tàu có bị tổn thất trong thời gian thuê tàu hay không
 • Xác định mức độ tổn thất
 • Giám định khối lượng nhiên liệu
Phương pháp/ Quy trình và Tiêu chuẩn
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan