GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT

Đối tượng giám định
 • Hàng đông lạnh
 • Các loại hàng hóa dạng lỏng
 • Các loại hàng xá
 • Các loại hàng đóng bao
 • Các loại hàng đóng kiện
Các loại hình giám định
 • Giám định ngoại quan
 • Xem xét hồ sơ, tài liệu
 • Xác định chất lượng, số lượng hàng hóa
 • Kiểm tra bao bì, ký mã hiệu
 • Kiểm tra xử lý phù hợp trong quá trình xếp hàng
 • Kiểm tra sắp xếp, chằng buộc và chèn lót trên phương tiện vận chuyển
 • Giám sát quá trình xếp hàng
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng
 • Giám định thông số kỹ thuật container lạnh và máy phát điện xe chuyên chở
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan