Giám định hàng nguy hiểm

Chín (09) nhóm hàng hóa nguy hiểm
Theo Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đường biển
 • Nhóm 1: Các chất nổ
 • Nhóm 2: Các chất khí
 • Nhóm 3: Chất lỏng dễ cháy
 • Nhóm 4: Chất rắn dễ cháy
 • Nhóm 5: Chất ô-xy hóa
 • Nhóm 6: Chất độc hại gây tổn thương
 • Nhóm 7: Chất phóng xạ
 • Nhóm 8: Chất ăn mòn
 • Nhóm 9: Các chất nguy hiểm khác không thuộc các nhóm trên
Các loại hình giám định
 • Giám định quy cách bao bì, chủng loại cho mỗi nhóm hàng hóa nguy hiểm
 • Giám định tình trạng và quy cách chất xếp
 • Giám định cảnh báo an toàn
 • Kiểm đếm số lượng hàng hóa
 • Giám định đáp ứng điều kiện an toàn cho hàng hóa theo quy định IMO
 • Giám định theo các yêu cầu khác
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan