Giám định hóa chất

Các loại hình giám định
 • Đo bồn chứa hóa chất
 • Kiểm tra áp suất bồn chứa
 • Kiểm tra kết quả làm vệ sinh bồn chứa hàng
 • Giám định độ sạch bồn chứa và vệ sinh vách bồn
 • Giám định chất lượng hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Xác định khối lượng hàng hóa
 • Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Điều tra nguyên nhân chênh lệch khối lượng hàng hóa
Phương pháp/ Quy trình và Tiêu chuẩn
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ DIN/ EN, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan