Giám định hàng đóng bao kiện


Đối tượng giám định
 • Gạo
 • Nông sản
 • Phân bón
 • Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
 • Các loại hàng hóa khác
Các loại hình giám định
 • Giám định tình trạng bao bì
 • Giám định chất lượng hàng hóa
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp/ dỡ hàng hóa
 • Xác định số/ khối lượng hàng hóa
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu lý/ hóa của mẫu hàng theo các tiêu chuẩn quản lý nhà nước và hợp đồng thương mại.
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
 
Dịch vụ liên quan