• EUROCONTROL được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001. EUROCONTROL được công nhận là tổ chức giám định có đủ năng lực phù hợp các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 17020. EUROCONTROL hiện là Hội viên của GAFTA.